آلبانی

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از آلبانی, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-al
background image

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

مجوز رانندگی بین المللی آلبانی(1949 و 1968)

مجوز رانندگی بین المللی 1949 بعد از صدور به مدت یکسال دارای اعتبار می باشد.

مجوز رانندگی بین المللی ترجمه گواهینامه رانندگی ملی شما می باشد. این مجوز به رانندگان اجازه می دهد تا در کشورهای خارجی رانندگی نمایند. شما همواره می بایست مجوز رانندگی بین المللی تان را به همراه گواهینامه ملی تان  با خود داشته باشید.

برای دریافت مجوز رانندگی بین المللی در کشور آلبانی به وبسایت زیر مراجعه فرمایید:

Roads Directorate DPSHTRR.