دومینیکا

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از دومینیکا, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-dm

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

Visitors must obtain a local driving licence on arrival, on presentation of their national driving licence or an International Driving Permit.

A fee is payable (EC$30 for one month, EC$60 for three months).

How to Get an International Driving Permit in Dominica? 

An International Driving Permit is a translation of your national driving license. The IDP allows motorists to drive vehicles in foreign countries. You must always have your IDP along with your national license at all times.