سوئد

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از سوئد, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.

برای گزینه های پایین رفته

برای گزینه های پایین رفته

بیشتر بدانید
flag-icon-se

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

Sweden International Driving Permit (1949, 1968)

How to Get an International Driving Permit in Sweden? 

An International Driving Permit is a translation of your national driving license. The IDP allows motorists to drive vehicles in foreign countries. You must always have your IDP along with your national license at all times. To get an International Driving Permit in Sweden, visit the following links:

Kungliga Automobil Klubben (KAK)

Riksförbundet M Sverige (M)

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)

Caravan Club (CC)

OK Förlag (OK)

Sveriges MotorCyklister (SMC)

 

sweden-idp sweden-idp-2 sweden-idp-3 sweden-idp-4

IDP Samples