فرانسه

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از فرانسه, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-fr

International Driving Permits (1949, 1968)

Issuing body: Préfecture

france-idp france-idp-2

IDP Sample