هندوستان

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از هندوستان, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-in

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

India International Driving Permits (1949, 1968)

How to Get an International Driving Permit in India? 

An International Driving Permit is a translation of your national driving license. The IDP allows motorists to drive vehicles in foreign countries. In addition, you must always have your IDP along with your national license at all times. To get an International Driving Permit, visit the Western India Automobile Association, the Automobile Association of Upper India, the Automobile Association of Eastern India, or the Automobile Association of Southern India .

Contact:

 

مجوز رانندگی بین المللی هند

IDP Sample