جمهوری کره

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از جمهوری کره, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.

International Driving Permits (1949, 1968)

How to Get an International Driving Permit in South Korea? 

An International Driving Permit is a translation of your national driving license. The IDP allows motorists to drive vehicles in foreign countries. You must always have your IDP along with your national license at all times. 

http://www.kaa21.or.kr/