نیجریه

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از نیجریه, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-ng

International Driving Permit (1926, 1949)

How to Get an International Driving Permit in Nigeria? 

An International Driving Permit is a translation of your national driving license. The IDP allows motorists to drive vehicles in foreign countries. You must always have your IDP along with your national license at all times.