فلسطین

برای درخواست مجوز رانندگی بین المللی از فلسطین, این مراحل ساده را دنبال کنید:

  • 1. دکمه زیر را کلیک نمایید تا به صفحه ارائه دهنده مجوز رانندگی بین المللی کشورتان بروید.
  • 2.دستورالعمل های نهاد مربوطه در کشورتان را دنبال نمایید.
flag-icon-ps

درخواست CPD: پاسپورت برای ماشین شما

background image

چرا به مجوز رانندگی بین المللی نیاز دارم؟

PALESTINIAN MOTOR SPORT AND MOTORCYCLE FEDERATION

Sport & Mobility
Al Masyon near the Cabenit – RAMALLAH Palestine
President:
Abdullah Sharawi
Tel:
+970 2 297 0450
Fax:
+970 2 297 7420